Verslo vadybos bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Studijos anglų kalba
Vilnius

Studijų kaina semestrui 1700 €.
Stojant iki 2019 m. liepos 12 d. Studijų kaina semestrui 1190 €.
Pažangiausiems – nemokamos studijos.
Plačiau apie studijų kainą ir  KSU nuolaidų sistemą – čia.
Pasinaudokite specialiu GENERAL FINANCING paskolos studijoms pasiūlymu čia!
.

Asmenybei, kuri...

yra kūrybinga,

turi idėjų, kaip pagerinti esamus dalykus ir situacijas,

nebijo rizikuoti,

geba organizuoti,

mėgsta bendrauti.

Nori tapti...

naujo verslo steigėju,

socialinio verslo įkūrėju,

produktų vystymo specialistu,

projektų vadovu,

padalinio, filialo ar įmonės vadovu.

Nori gebėti...

pastebėti verslo galimybes,

generuoti idėjas,

suburti komandą,

surasti tinkamą verslo modelį,

pritraukti investicijas,

sėkmingai kurti ir valdyti naujas įmones (angl. start-ups),

išplėsti verslą į kitas šalis,

sukurti darbo vietą sau ir kitiems.

Apie programą

Antreprenerystė yra suprantama kaip gebėjimas kurti ar pastebėti gyvybingas verslo idėjas, inicijuoti jų įgyvendinimą, mobilizuoti tam reikalingus resursus, kurti naujas verslo įmones bei prisiimti su verslo plėtra susijusią riziką. Antreprenerystė kaip viena iš vadybos koncepcijų yra tikslingai orientuota į naujų įmonių (angl. start-ups) kūrimo ir vadybos poreikius ir dėl šios priežasties reikšmingai skiriasi nuo kitų vadybos modelių, skirtų brandžių įmonių vadybai. Plačiąja prasme antreprenerystė yra šiuolaikinės ekonomikos tipas, persmelkiantis visas sritis: mokslą, meną, kultūrą, socialinį gyvenimą.

Antreprenerystės ir vadybos studijų programos  tikslas rengti verslo specialistus, gebančius spręsti inovacinės žinių ekonomikos keliamus uždavinius ir iššūkius.

Programoje yra plačiai taikomi inovatyvūs, į studentus orientuoti mokymo metodai: yra derinami klasikiniai mokymo metodai (pvz., paskaitos, diskusijos) ir patyriminiai mokymo metodai (pvz., komandinis darbas, realių atvejų analizė, pilotinių/simuliacinių projektų kūrimas ir įgyvendinimas, tarpdalykinis mokymasis), kuriais siekiama ne formalaus proceso įgyvendinimo, o kūrybinio ir inovatyvaus patyrimo bei rezultato.

Antreprenerystės ir vadybos studijų programa ugdo šias kompetencijas:

psichologines žinias, reikalingas komandos atrinkimui, motyvavimui ir lyderystei,

kūrybingumo skatinimo ir vadybos metodus, būtinus naujų idėjų kūrimui,

inovacijų vadybos modelius, būtinus naujų produktų ir paslaugų kūrimui bei plėtrai, intelektinio kapitalo kaupimui ir apsaugai, mokslo ir tyrimų komercializavimui,

produktų ir paslaugų kūrimo modelius, reikalingus kryptingai ir efektyviai valdyti idėjų atrankos, prototipų kūrimo ir testavimo procesus,

finansų vadybos žinias, specifiškai orientuotas į kuriamos įmonės finansų vadybą, investicijų pritraukimą,

šiuolaikinių medijų ir komunikacijų žinias, reikalingas efektyviai komunikacijai ir rinkodarai, socialinių tinklų ir kapitalo kaupimui, žinių vadybai.

šiuolaikinės žinių visuomenės koncepciją, kurios suvokimas padeda suprasti inovatyvios, kūrybingos, nuolatos besimokančios visuomenės dėsnius.

Bendradarbiavimas

Studijų metu siekiama užtikrinti sąveiką su verslu, įvairiomis pradedančiųjų verslininkų bendruomenėmis, antreprenerystės skatinimo centrais, mokslo ir technologijų parkais, inkubatoriais, rizikos kapitalo fondais ir kt. Tai lemia, jog programos studentas ir absolventas nuo pirmųjų studijų metų tampa verslo bendruomenės nariu, turi daug galimybių įsitraukti į mokslo ir verslo projektus, iniciatyvas, susipažinti ir išbandyti save įvairiose ekonominio ir socialinio gyvenimo srityse.

Glaudus universiteto bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – VšĮ „Saulėtekio slėnis“, asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, Nacionaline kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, verslo įmonėmis – leidžia plėtoti profesinius, verslo ir mokslinius universiteto absolventų ryšius.

Studijuojami dalykai:

Anglų kalba / Antreprenerystė(verslumas)/ Besimokanti (mokslioji) organizacija / El. verslo vadyba / Finansinė apskaita / Įmonių socialinė atsakomybė / Informacijos ir komunikacijos technologijos / Inovacijos ir intelektinė nuosavybė / Inovacijų vadyba ir kūrybingumas / Integruotos marketingo komunikacijos / Investicijų ir rizikos kapitalo vadyba / Klasikinė etika ir modernioji lyderystė / Makroekonomika / Marketingas / Mikroekonomika /Naujų verslo įmonių kūrimas ir vadyba / Pasaulio ekonomika / Produktų ir paslaugų plėtra / Socialinio kapitalo vadyba / Statistika / Taikomoji matematika / Vadybos informacinės sistemos / Vadybos istorija ir teorija / Verslo derybos / Verslo finansai / Verslo komunikacija / Verslo teisė / Verslo tyrimo metodai / Verslumas ir naujosios medijos / Žinių vadyba / Žinių visuomenės plėtra / Žmoniškųjų išteklių vadyba

Pasirenkamieji dalykai:

Filosofija / Kūrybinių projektų vadyba / Kūrybos ekonomika / Logika / Politologija / Socialinės inovacijos ir verslumas / Sociologija / Technologinių inovacijų perdavimas

 

Praktika:

Profesinei praktikai skiriamas išskirtinis dėmesys. Studentai praktiką atlieka šalyje veikiančiose įmonėse ir kitose organizacijose. Praktikos metu sudarytomos sąlygos gilintis į įmonių ir organizacijų inovacines, kūrybines veiklas, į naujų įmonių, projektų ir iniciatyvų kūrimą, į ką tik įsikūrusių, jaunų įmonių (angl. start-ups) veiklą, įvairius neformalaus verslumo skatinimo ir ugdymo projektus, pradedančių verslininkų bendruomenių veiklą ir jų aplinką, investuotojų forumus ir pan.

Kalba KSU bendruomenė

Darius Verbyla
KSU kancleris, programos dėstytojas

Studijų metu ne tik sužinoma, bet ir suprantama, kaip valdyti unikalų verslą, būti lyderiu, kurti ir įgyvendinti novatoriškas idėjas. Ateities projektai, verslo iniciatyvos įvairiose srityse, nepaisant ribų: nuo kultūros meno iki medicinos ir naujausių technologijų – visa tai gali būti kiekvieno baigusio studijas rankose. Studijos šioje programoje padės ir skatins kūrybiškai pažvelgti į vadybos ir verslumo sektorių, pastebėti ir valdyti novatoriškus, konkurencingus verslo procesus bei verslo rizikas.

Kotryna Žemaitytė
Absolventė

Pasirinkusi Antreprenerystės ir vadybos studijų programą, turėjau galimybę susipažinti su verslo aplinka, verslininkų bendruomenėmis. Mano nuomone, didžiausias šios programos privalumas yra tai, kad patys dėstytojai yra antrepreneriai ir savo srities lyderiai, kurie dalinasi patirtimi sukaupta vystant inovatyvų verslą ir į studentus žiūri kaip į potencialius kolegas.

Programos dėstytojai

null

Doc. dr. Austė Kiškienė

null

Mindaugas Voldemaras

null

Aistė Mažeikienė

null

Prof. dr. Rimantas Petrauskas

null

Kristina Stankevičiūtė

null

Darius Verbyla

null

Prof. dr. Vytis Valatka