Teisės magistras (vientisosios studijos)
Nuolatinės sesijinės studijos (savaitgalinės) – 5 m.
Nuotolinės studijos – 5 m.

Studijos vykdomos lietuvių kalba
Vilnius, Klaipėda

Semestro studijų kaina 1425 €, nuotolinių studijų semestro kaina 725 €.
Stojantiems iki 2019 m. liepos 12 d. taikoma 30% nuolaida studijų kainai.
Pažangiausiems – nemokamos studijos.
Plačiau apie KSU nuolaidų sistemą – čia.
Pasinaudokite specialiu GENERAL FINANCING paskolos studijoms pasiūlymu čia!

Asmenybei, kuri...

yra sąžininga ir siekia teisingumo,

turi analitinio mąstymo gebėjimų ir stiprų atsakomybės jausmą,

“tvirtai stovi ant žemės”, tuo pačiu yra labai supratinga,

visada nori sužinoti įvykio priežastis ir pasekmes,

geba komunikuoti.

Nori tapti...

teisėju,

prokuroru,

advokatu,

antstoliu,

notaru,

teisininku tiek privačiojo, tiek viešojo sektoriaus institucijose.

Nori gebėti...

atlikti fundamentinius teisės tyrimus,

taikyti praktikoje kriminalinės justicijos teisės žinias,

taikyti civilinės teisės krypties žinias verslo ir finansų srityse,

tirti ir nagrinėti įvairias teisines situacijas, konfliktus,baudžiamąsias ir civilines bylas,

teikti teisines paslaugas ir konsultacijas piliečiams ir įmonėms.

Apie programą

Universitetas siūlo vientisas studijas, apjungiančias pirmąją (bakalauro) ir antrąją (magistrantūros) studijų pakopas, kurių trukmė 5 metai. Šiose teisės studijose parengiami kvalifikuoti teisės specialistai, gebantys dirbti visose teisinėse institucijose, t. y. būti teisėju, advokatu, notaru, antstoliu ir užsiimti kita teisine veikla. Suteikiamos Lietuvos ir Europos Sąjungos teisinės sistemos žinios, kurių dėka absolventas geba dirbti tiek nacionalinėse, tiek ir tarpnacionalinėse organizacijose ir įmonėse.

Baigęs teisės studijas tu kaip teisės specialistas gebėsi:

 • Savarankiškai surasti reikiamus teisės šaltinius, išmanyti viešosios ir privatinės teisės principus ir institucinę sistemą, jų tarpusavio santykį, teisės santykį su politiniais, ekonominiais ir socialiniais procesais, tinkamai naudotis teisės principais ir normomis sprendžiant šiuolaikines teisės problemas. Integruoti teisės žinias ir gebėti jas taikyti analizuojant praktines situacijas, sprendžiant nacionaliniame, tarptautiniame ir supranacionaliniame kontekste kylančias problemas.
 • Gebėsi logiškai, kritiškai ir sistemiškai analizuoti teisinius tekstus bei mąstyti ne tik pagal įstatymą, bet ir pagal teisę – abstrakčiai ir konceptualiai, įžvelgti praktiniuose teisės reiškiniuose pasireiškiančius teorinius pamatus ir institutus, gautas žinias naudoti taisyklingam ir argumentuotam teisinės minties išdėstymui bei jos pagrindimui.
 • Gebėsi savarankiškai ir dirbant komandoje nustatyti teisės pažeidžiamumo elementą turinčio socialinio ginčo sprendimo teisines priemones ir būdus, kurie geriausiai atitiktų ir tikslingai keistų susidariusią situaciją bei užtikrintų veiksmingą socialinių santykių subjektų teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir jų realizavimą. Identifikuoti teisines problemas, taikyti įsisavintas metodologijas ir metodus šioms problemoms spręsti, jas adaptuoti ir panaudoti tiriamojoje ar profesinėje veikloje.
 • Turint platų teorinių ir praktinių žinių apie teisės esmę ir paskirtį, verslo ir finansų ir kitų teisės šakų principus ir jų normų turinį spektrą, gebėti aiškinti ir kūrybiškai taikyti teisės normas. Naudojant inovatyvias technologijas gebėti planuoti, organizuoti ir kontroliuoti individualią veiklą, paskirstyti ir koordinuoti užduotis, kontroliuoti jų atlikimą.
 • Gebėsi suvokti teisės paskirtį ir jos turinį, kritiškai vertinti skirtingas nuomones ir pozicijas, teisingai taikyti teisės normas nestandartinėse situacijose, taisyklingai kurti teisės normas ir jas išreiškiančius dokumentus. Gebėsi perteikti turimas žinias ir prisiimti atsakomybę už priimamus sprendimus.
 • Gebėsi tobulėti ir mokytis visą gyvenimą, priimti naujoves, identifikuoti teisines problemas, jas adaptuoti ir panaudoti savo profesinėje veikloje. Gebėsi kurti socialiai atsakingą aplinką ir joje priimti inovatyvius sprendimus.

Programos studijų rezultatai

 • Studentai turi įgyti fundamentalias teisės žinias, išmanyti viešosios ir privatinės teisės principus ir institucinę sistemą, jų tarpusavio santykį, teisės santykį su politiniais, ekonominiais ir socialiniais procesais.
 • Studentai turi įgyti platų teorinių ir praktinių žinių apie teisių ir laisvių esmę ir paskirtį suvokimą, žinoti atskirų teisės šakų principus ir jų normų turinį. Išmanyti teisinių institucijų sandarą ir sąrangą.
 • Naudojant globalių politinių ir teisnių procesų, ekonominio vyksmo dėsnių žinojimą bei specialiuosius mokslinių tyrimų metodus, studentai turi gebėti taikyti analitinį kritinį, teisinį mąstymą bei gebėti rinkti ir analizuoti informaciją, reikalingą svarbioms praktinėms ir mokslinėms problemoms spręsti bei aiškinti ir taikyti teisės normas atskirose visuomeninių-teisinių santykių srityse.
 • Studentai,naudodami teisės terminiją, turi gebėti analizuoti praktines asmens bei socialinių darinių elgesio situacijas, sklandžiai ir teisiškai argumentuotai perteikti mintis įvairioms auditorijoms,  analizuoti informaciją apie teisinius ir socialinius procesus, kelti pagrįstas hipotezes, gebėti savarankiškai vykdyti teisės srities mokslinius tyrimus, pagrįsti daromas išvadas logikos dėsniais paremtais argumentais žodžiu ir raštu, taip pat gebėti užmegzti bei išlaikyti profesinius santykius su individais, grupėmis.
 • Studentai turi gebėti taisyklingai taikyti teisės normas ir suprasti jas išreiškiančius dokumentus, analizuodami teisės šaltinius ir kritiškai vertindami skirtingas nuomones ir pozicijas.
 • Studentai turi gebėti priimti teisinius sprendimus,  suprasti šiuolaikinius teisinio reglamentavimo kontekstus,  veiksmingai taikyti teisės žinias, analizuoti ir organizuoti teisinius procesus.
 • Studentai turi gebėti priimti sprendimus taikydami specializuotas (pošakines) teisės normas ir gebėti teikti kompleksines teisines išvadas, atsižvelgiant į kitų sričių teisinių santykių regalmentavimo ypatumus bei juose vyraujančią specifiką.
 • Studentai turi gebėti efektyviai bei profesionaliai bendrauti raštu ir žodžiu, lietuvių ir anglų kalbomis naudodami inovatyvias technologijas, komunikuodami tiek pilną, tiek nepilną informaciją teisės srityje.
 • Studentai turi gebėti savarankiškai ir dirbdami komandoje nustatyti teisės pažeidžiamumo elementą turinčio socialinio ginčo sprendimo teisines priemones ir būdus, kurie geriausiai atitiktų ir tikslingai keistų susidariusią situaciją bei užtikrintų veiksmingą socialinių santykių subjektų teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir jų realizavimą.
 • Studentai turi gebėti tobulėti ir mokytis visą gyvenimą, priimti inovatyvius sprendimus ir atlikti teisinius mokslinius tyrimus.
 • Studentai turi gebėti priimti naujoves, identifikuoti teisines problemas, jas adaptuoti ir panaudoti savo profesinėje veikloje.

Bendradarbiavimas

Teisės studijų socialiai partneriai yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, VšĮ „Teisės ir valdymo institutas“, VšĮ „Europos vartotojų centras“, Teisėjų padėjėjų asociacija, Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų projektas „Galimybių akademija“, asociacijos „Vakarų Lietuvos vartotojų federacija“,„Lietuvos antstolių rūmai“, „Lietuvos notarų rūmai“, „Nacionalinė bankroto administratorių asociacija“, „Nacionalinė vartotojų konfederacija“, „Nacionalinė finansinių paslaugų vartotojų lyga“, „Lietuvos žmogaus teisių lyga“, advokatų profesinės bendrijos „Šulija Partners Law Firm Vilnius“ ir „Bagdanskis iLAW“, Advokato Edmundo Rusino kontora/ADER, Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra  ir kt.

Studijuojami dalykai:

1 kursas – užsienio kalba (anglų), logika, teisės teorija, lotynų kalba, ekonomikos teorija, teisinės institucijos, teisės teorija, romėnų teisė, filosofija, Konstitucinė teisė, darbo teisė.
2 kursas – baudžiamoji teisė, administracinė ir administracinio proceso teisė, civilinė teisė, informacijos ir komunikacijos technologijos, teisės psichologija, kursinis darbas, civilinio proceso teisė, nekilnojamojo turto teisė.
3 kursas – baudžiamojo proceso teisė, tarptautinė viešoji teisė, šeimos teisė, politinių, teisinių ir ekonominių teorijų istorija, finansų teisė, tarptautinė privatinė teisė, Europos Sąjungos teisė, sutarčių teisė.
4 kursas – socialinių tyrimų metodai, vartotojų teisė, profesinė praktika, kriminologija, juridinė retorika, mokesčių teisė ir mokesčių administravimas, verslo ir komercinė teisė, bankroto teisė, konkurencijos teisė, kursinis darbas.
5 kursas – intelektinės nuosavybės teisė, alternatyvus verslo ginčų sprendimas, teisinė baigiamoji praktika, magistro baigiamasis darbas (1), baigiamasis egzaminas, magistro baigiamasis darbas (2).

Pasirenkamieji dalykai:

įmonių socialinė atsakomybė, bendravimo psichologija, rinkimų teisė, E-verslas, NVO teisė, įrodymai ir įrodinėjimas, socialinio draudimo teisė, bausmių vykdymo teisė, apskaita ir verslo finansai, kriminalistika, tarptautinės žmogaus teisės, vykdymo proceso teisė, tarptautinė prekybos teisė.

Kalba KSU bendruomenė

Prof. dr. Raimundas Kalesnykas
Dėstytojas

Studijos orientuotos į  rengimą kūrybingo, iniciatyvaus ir kritiškai mąstančio teisės srities specialisto, suvokiančio teisės vietą nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje, turinčio fundamentinių teisės krypties žinių ir stiprių praktinių įgūdžių, gebančio atstovauti įvairius fizinius ir juridinius asmenis bei ginti jų teises ir teisėtus interesus. Didelis dėmesys skiriamas studentų komandiniam darbui – sudaromos galimybės derinti teorines žinias ir praktinius įgūdžius sprendžiant teisines problemas, diskutuojant su dėstytoju ir tarpusavyje visais teoriniais bei praktiniais klausimais, mokantis priimti argumentuotus teisinius sprendimus bei savarankiškai ruošiant teisinių bylų maketus ir baigiamuosius darbus.

Olegas Beriozovas
KSU Teisės fakulteto prodekanas

KSU Teisės studijos – tai puiki galimybė turėti universalų išsilavinimą, kuris suteikia įvairias profesines galimybes dirbti valstybiniame ir privačiame sektoriuje. Programa orientuota į šiuolaikines teisines aktualijas, išmoksti analizuoti teisines situacijas, analitiškai spręsti problemas, nepasiklysti tarp teisės aktų gausos ir mokėti jais naudotis, rasti atsakymą. Šios studijos praverčia ne tik karjeroje, gyvenime, ar kasdienėje veikloje, tačiau suteikia galimybę savo žinias pritaikyti konkrečiose praktinėse užduotyse paskaitų metu.

Programos dėstytojai

null

Prof. dr. Ryšardas Burda

null

Doc. dr. Raimundas Kalesnykas

null

Jolanta Tupko-Mazur

null

Prof. dr. Saulius Arlauskas

null

Doc. dr. Alvydas Barkauskas

null

Vilius Paulauskas

null

Prof. dr. Vytis Valatka

null

Aistė Mažeikienė

null

Denis Parchajev