Teisės magistras, LL.M
Nuolatinės sesijinės studijos – 1,5 m.
Studijos vykdomos anglų kalba
Vilnius

Asmenybei, kuri...

yra sąžininga ir siekia teisingumo,

turi analitinio mąstymo gebėjimų ir stiprų atsakomybės jausmą,

domisi Europos Sąjungos teise,

jau sugeba spręsti įvairias teisines problemas,

siekia tapti aukščiausio lygio teisės specialistu Europos Sąjungos teisėje.

Nori tapti...

teisininku Lietuvos ir Europos Sąjungos viešojo sektoriaus institucijose, teisinių paslaugų įmonėse, veikiančiose Lietuvoje ar Belgijoje (ypatingai Briuselyje), verslo, mokslo ir pilietinėse, tarptautinėse, visuomenėse organizacijose, tiek nacionaliniu, tiek europiniu, tiek ir pasauliniu mastu, siejant su Europos Sąjungos ir tarptautinį elementą turinčių klausimų spendimu.

Nori gebėti...

suprasti atskirų teisinio reglamentavimo sričių glaudžias tarpusavio sąveikas daugiapakopėje teisinėje aplinkoje,

kritiškai vertinti ES teisės raidos perspektyvas, identifikuoti problemas, jas tirti ir analizuoti,

teisiškai vertinti ir remiantis moksliniais metodais analizuoti atskirų ES vidaus politikos reglamentavimą,

spręsti įvairias teisės problemas, inicijuoti ir įgyvendinti idėjas, projektus,

integruoti daugiapakopio teisinio reglamentavimo žinias į vieningą visumą ir priimti kompleksinius sprendimus.

Apie programą

Šiuolaikinė Europos Sąjungos teisės koncepcija yra paremta keliomis perspektyvomis ir dėl to studijų programoje LL.M Europos Sąjungos teisė globaliųjų iššūkių aplinkoje aiškiai išskiriami trys svarbiausi kompetencijų ir žinojimo lauko lygmenys.

Pirmasis yra Europos Sąjungos pagrindinių teisinio reglamentavimo sričių, skirtų Europos Sąjungos vidaus politikai, giluminė analizė.

Antrasis – tai Europos Sąjungos, kaip tarptautinio lygio subjekto, dalyvaujančio globaliai vykstančiuose procesuose, žinių ir kompetencijų formavimas, leidžiantis praktiškai suvokti globalizacijos keliamus iššūkius.

Trečiasis lygmuo apima svarbiausius praktinio Europos Sąjungos teisės taikymo ypatumus, kurie išryškėja atskirose teisės srityse.

Tokia programos struktūra leidžia harmonizuoti teorinius, metodologinius ir praktinius aspektus, derinti fundamentinį ir kontekstinį žinojimą su taikomaisiais aspektais, bendraisiais ir specialiaisiais gebėjimais bei įgūdžiais. Programoje derinami ir apibendrinantieji, ir detalizuojantys pradai, kad specialistai galėtų ne tik teoriškai suprasti studijų dalykus, bet ir gebėtų mokymo procese įgytas žinias pritaikyti praktinėje veikloje.

Apie dėstytojus

LL.M Europos Sąjungos teisės globaliųjų iššūkių aplinkoje studijų programos studentams dėstys teisės mokslo atstovai iš geriausių Europos universitetų, lyderiaujančių teisės srityje: Brunelio universiteto (Jungtinė Karalystė), Hamburgo universiteto (Vokietija), Gento Universiteto (Belgija), Laplandijos universiteto (Suomija), Örebro universiteto (Švedija).

_EE_0742

Studijuojami dalykai:

Žmogaus teisių apsauga Europos ir tarptautiniame kontekste / Europos Sąjungos teisė / Teisinis argumentavimas Europos Sąjungos teisėje / Europos Sąjungos bendroji rinka ir piliečių teisės / Teisinių tyrimų metodologija / Tarptautinis ir Europos Sąjungos prieglobsčio ir migracijos procesų teisinis reglamentavimas / Tarptautinė ir Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisė / Grupės projektas – teisminės praktikos analizė / Konkurencijos teisė Europos Sąjungoje / Europos integracija į pasaulio ekonomiką: teisiniai aspektais / Europos Sąjungos išorės politika

Reikalavimai

Į LL. M.  Europos sąjungos teisė globalių iššūkių aplinkoje magistrantūros studijas tiesiogiai, be papildomųjų studijų, priimami asmenys, baigę teisės krypties studijų universitetines bakalauro programas arba teisės vientisųjų studijų programas. Stojantieji į LL. M. Europos sąjungos teisė globalių iššūkių aplinkoje programą privalo mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.

Kalba KSU bendruomenė

Dr. Aida Kišūnaitė
Programos autorė ir dėstytoja, KSU Teisės fakulteto dekanė

Programos struktūra leidžia harmonizuoti teorinius, metodologinius ir praktinius aspektus, derinti fundamentinį ir kontekstinį žinojimą su taikomaisiais aspektais, bendraisiais ir specialiaisiais gebėjimais bei įgūdžiais. Programoje derinami ir apibendrinantieji, ir detalizuojantys pradai, kad specialistai galėtų ne tik teoriškai suprasti studijų dalykus, bet ir gebėtų mokymo procese įgytas žinias pritaikyti praktinėje veikloje.