Verslo vadybos magistras
Nuolatinės-sesijinės studijos – 1,5 m.
Studijos vykdomos lietuvių/anglų kalba
Vilnius

Plačiau apie studijų kainą ir KSU nuolaidų sistemą – čia.
Pasinaudokite specialiu GENERAL FINANCING paskolos studijoms pasiūlymu čia!
.

Asmenybei, kuri...

yra drąsi, ryžtingabei atsakinga,

siekia, kad idėjos virstų realybe,

domisi inovacijomis ir jų galimybe pritaikyti kasdieninėje veiklosje,

turi lyderystės ir vadovavimo gebėjimų,

išsiskiria nestandartišku, kritišku mąstymu.

Nori tapti...

vadybininku arba aukštos kvalifikacijos ekspertu, aukščiausio lygio ir vidutinės grandies vadovu verslo ar viešojo sektoriaus organizacijose,

verslo konsultantu,

nuosavo verslo steigėju.

Nori gebėti...

didinti organizacijos efektyvumą ir konkurencingumą,

išnaudoti inovacinį potencialą,

priimti originalius, inovatyviu požiūriu grįstus sprendimus,

kritiškai vertinti versle iškylančius sunkumus, ieškoti problemų bei iškeltų tikslų sprendimo būdų,

analizuoti ir suprasti organizacijos vadybinį potencialą,

įgyvendinant plėtrą, taikyti pažangius organizacijos valdymo ir darbo modernizavimo metodus.

Apie programą

Studijų programos išskirtinumas yra jos inovatyvus požiūris į organizacijų valdymą, organizacinių procesų diegimą, daug dėmesio skiriama naujųjų vadybos, valdymo teorijų pažinimui. Programa siekia parengti ne klasikinės vadybos specialistus, o naują požiūrį turinčius organizacijų vadovus, gebančius kurti naujus ir taikyti jau esamus šiuolaikinės vadybos principus, diegiančius inovacijas, kuriančius pridėtinę vertę  ne tik organizacijai, bet ir visai visuomenei.

Organizacinių inovacijų ir vadybos studijos suteikia reikiamas žinias ir kompetencijas, išlavina kūrybingumą ir inovatyvumą, bei suteikia pasitikėjimą savimi, kas leidžia jiems būti visaverčiais darbo rinkos dalyviais.

Šia magistrantūros programa siekiama parengti tokį įmonės vadovą, kuris drąsiai imtųsi lyderio ir organizacijos tobulintojo vaidmens. Toks vadovas pažindamas savo stiprybes ir tobulintinas sritis, gebės įvertinti kultūriškai sąlygotą vadovavimo praktiką, o tikslų įgyvendinimui sugebės integruoti profesines žinias, gebėjimus bei vertybes. Be to, toks vadovas skatins tarpusavio santykių ir asmens sąveikos su aplinka problemų sprendimą, inicijuos socialinius pokyčius bei naujoves, būtinas asmens, organizacijos ir visuomenės gerovės užtikrinimui. Dalis studijuojamų dalykų bus skirti bendram savęs ir savo pavaldinių pažinimui, tačiau lygiai taip pat dalis dalykų bus skirti specifinių vadovo funkcijų įvaldymui.

Studijuojami dalykai:

Inovacijų vadyba / Kūrybos visuomenė ir ekonomika / Inovacijų vadybos tyrimo metodai / Socialinių tyrimų metodologija / Projektų valdymas / Pokyčių vadyba / Organizacijų valdymas ir teorijos / Lyderystė ir žmogiškųjų išteklių valdymas / Integruota marketingo komunikacija / Strateginis sprendimų priėmimas ir rizikų valdymas / Korporatyvinė antreprenerystė

Pasirenkamieji dalykai:

Atsakingoji vadyba / Darbo vietos inovacijos / E. verslas / Efektyvios komunikacijos vadyba / Konfliktų vadyba / Vadybos informacinės sistemos

Reikalavimai

Į Organizacinių inovacijų ir vadybos magistrantūros studijas tiesiogiai, be papildomųjų studijų, priimami asmenys, baigę universitetines 1) Socialinių mokslų srities, 2) Ekonomikos krypties ir 3) Humanitarinių mokslų, istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijų programas. Stojantieji privalo turėti arba pagal sudarytą individualių studijų planą išlaikyti privalomus bakalauro studijų pagrindų dalykus, nustatytus Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą taisyklėse. Asmenys, baigę kitų studijų sričių arba krypčių grupių universitetinių bakalauro studijų programas, į Organizacinių inovacijų ir vadybos magistrantūros studijas gali būti priimami tiesiogiai, be papildomųjų studijų su sąlyga, kad iš Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą patvirtinto studijų pagrindinių ir specialių dalykų sąrašo yra surinkę ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų. Asmenims, neturintiems 30 ECTS kreditų minimumo, organizuojamos papildomosios studijos.

Kalba KSU bendruomenė

Doc. dr. Austė Kiškienė
Dėstytoja

Organizacinių inovacijų ir vadybos magistro studijų programa skirta dirbantiems vadybinį darbą, o ypač tiems, kurie domisi organizacijų valdymu ir nori tobulinti tiek savo kompetencijas, tiek ir organizacijų, kuriose dirba, vadybinius procesus. Šioje programoje siekiama, kad studijuojantys įgytų naudingas žinias ir įgūdžius, padedančius ieškoti kūrybiškų ir inovatyvių sprendimų kasdieniniame vadybiniame darbe. Visi programos dalykai yra šiuolaikiški, grįsti komandiniu darbu ir probleminiu mokymųsi. Tikimės, kad mūsų studentai ne tik įgis naujų kompetencijų, bet ir naujos energijos ir motyvacijos įgyvendinti savo profesines ambicijas.

Eugenija Meškėnaitė
Absolventė

Studijų metu įgytos žinios padeda man efektyviau atlikti esamas ar naujai keliamas užduotis, lengviau prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos įmonės veikloje. Daugiau sužinojau apie organizacijų, žinių ir inovacijų, efektyvios komunikacijos vadybą ir daug kitų naujovių, kurias dabar pritaikau savo kasdieniniame darbe. Dalis studijų dalykų skirti komandos sutelkimo įgūdžiams tobulinti, didelis dėmesys skiriamas inovacijų vadybos studijoms. Šias studijas rekomenduočiau visiems, kurie domisi verslo ateitimi ir perspektyvomis, šios žinios leis pamatyti naujas galimybes ne tik versle, bet ir asmeniniame gyvenime.

Programos dėstytojai

null

Prof. dr. Arūnas Augustinaitis

null

Prof. dr. Romualdas Ginevičius

null

Dr. Rasa Katilienė

null

Doc. dr. Austė Kiškienė

null

Prof. dr. Rimantas Alfonsas Petrauskas