Studijų kainos įstojusiems į KSU 2017 m.

Studijų programa Kreditų skaičius (ECTS) Mokymosi forma ir trukmė (metai) Studijų kaina semestrui, EUR Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
NL NL (S) NL (N)
Antreprenerystė (verslumas) ir vadyba (lietuvių/anglų k.) 210 3,5 (NL)

3,5 (NL (S))

1425 1425 Verslo ir vadybos bakalauras
Aviacijos vadyba (anglų k.) 210 3,5 (NL)

3,5 (NL (N))

1980 1980 Vadybos bakalauras
Interneto inžinerija (lietuvių/anglų k.) 210 3,5 (NL)

 

1610 Informatikos bakalauras
Kūrybinės ir kultūrinės industrijos (lietuvių/anglų k.) 210 3,5 (NL)

3,5 (NL (S))

1425 1425 Komunikacijos bakalauras
Lingvistika (lietuvių / anglų k.) 210 3,5 (NL) 1425 Lingvistikos bakalauras
Mados industrija (lietuvių/anglų k.) 210 3,5 (NL)

3,5 (NL (S))

1425 1425 Komunikacijos bakalauras
Politikos komunikacija ir žurnalistika (lietuvių/anglų k.) 210 3,5 (NL)

 

1425 Komunikacijos bakalauras
Pramogų ir turizmo industrijos (lietuvių/anglų k.) 210 3,5 (NL)

3,5 (NL (S))

1425 1425 Komunikacijos bakalauras
Rinkodara ir reklamavimas      (lietuvių/anglų k.) 210 3,5 (NL) 1425 Rinkodaros bakalauras
Teisė ir ekonomikos saugumas (verslo detektyvistika) (lietuvių/anglų k.) 210 3,5 (NL (S)) 1425 Teisės bakalauras
Teisė*  (lietuvių/anglų k.) (vientisosios studijos)
tik LT ir ES studentams
300 5 (NL)

5 (NL (S))

725 725 Teisės magistras
Teisė** (lietuvių/anglų k.) (vientisosios studijos)
tik LT ir ES studentams
300 5 (NL)

5 (NL (S))

5 (NL (N))

1425 1425 725 Teisės magistras
Integruota kūrybos komunikacija*** (lietuvių/anglų k.) 90 1,5 (NL (S))

 

2050 Komunikacijos magistras
LL. M. Europos Sąjungos teisė globaliųjų iššūkių aplinkoje (anglų k.) 90 1,5 (NL (S)) 1500 Teisės magistras
LL. M. Tarptautinė prekybos ir verslo teisė (anglų k.) 90 1,5 (NL (S)) 1500 Teisės magistras
Organizacinės inovacijos ir vadyba*** (lietuvių/anglų k.) 90 1,5 (NL (S)) 2050 Organizacijų vadybos magistras
Verslo administravimas **** (MBA) (rusų k.) 90 1,5 (NL (S)) 3500

3000

2250

Verslo administravimo magistras

NL – nuolatinės studijos

NL (S) – nuolatinės sesijinės studijos

NL (N) – nuolatinės nuotolinės studijos

Vientisosios studijos apjungia bakalauro ir magistro studijų pakopas

Lietuvių/anglų k. – dalis studijų programos dalykų dėstoma anglų kalba

* – Su papildoma privaloma 2 mėn. trukmės per metus praktika

** – Studijų kaina kolegijos absolventams (teisės krypties) – 550 eur. semestrui, stojant į III kursą

*** – Studijų kaina KSU ir neuniversitetinių aukštųjų mokyklų (kolegijų) absolventams – 1433 eur. semestrui

**** – Studijų kaina kiekvienam semestrui

KSU stipendijos ir finansinė parama


NAUJIENA! 
Kazimiero Simonavičiaus universitetas laukia gerai besimokančių studentų. Stojantieji turi galimybę gauti ne tik valstybės finansavimą, Universitetas taip pat suteikia teisę studijuoti NEMOKAMAI pažangiausiems abiturientams. Pretenduoti į nemokamas studijas bei studijų nuolaidas gali asmenys, stojantys tiek tiesioginio priėmimo būdu, tiek per LAMA BPO sistemą.

Stojantiesiems, kurie gaus kvietimą studijuoti Kazimiero Simonavičiaus universiteto vnf ar vnf/st studijų vietose ir turės aukštesnį balą nei 8, bus suteikiama nuolaida studijoms.

STOJANTIESIEMS
STOJANTIESIEMS SU AUKŠTAIS KONKURSINIAIS BALAIS (į bakalauro ir vientisąsias studijas) NEMOKAMAI studijuos stojantieji, kurių konkursinis balas yra 9 ir daugiau.

50 % nuolaida studijų kainai taikoma stojantiesiems, kurių konkursinis balas yra 8,5–8,99.

30 % nuolaida taikoma tiems, kurių balas yra 8–8,49

STOJANTIESIEMS SU AUKŠTAIS KONKURSINIAIS BALAIS (į magistro studijas) Stojantiems, baigusiems pirmosios pakopos (bakalauro) ar vientisąsias studijas, kurių svertinis vidurkis 9 ir daugiau, taikoma 50 % nuolaida, o turintiems Cum Laude diplomą – 80 % nuolaida.
ATLIKUSIEMS KARO TARNYBĄ Atlikusiems karo tarnybą taikoma 50 proc. nuolaida studijų kainai.
NEĮGALIESIEMS Neįgaliesiems taikoma 50 proc. nuolaida studijų kainai.
KOLEGIJŲ ABSOLVENTAMS Aukštųjų mokyklų (kolegijų) absolventams (teisės krypties), stojantiems į vientisųjų teisės  studijų III  kursą, studijų kaina yra 550 EUR semestrui. Aukštųjų mokyklų (kolegijų) absolventams (socialinių mokslų srities), stojantiems į magistro studijas, studijų kaina yra 1433 EUR semestrui.
STUDIJUOJANTIEMS
PAŽANGIEMS STUDENTAMS Po kiekvienos sesijos 1-2 pažangiausi kurso studentai kitą semestrą studijuoja nemokėdami už studijas.
KSU AMBASADORIAMS KSU ambasadoriams, atstovaujantiems Universitetui, taikoma 50 proc. nuolaida studijų kainai.
AKTYVIEMS STUDENTAMS Kiekvieną semestrą 3 studentams, pasiekusiems išskirtinių rezultatų mokslinėje, meno ar sporto veikloje, taip pat aktyviai dalyvaujantiems Universiteto bendruomenės veikloje, suteikiama 50 proc. nuolaida studijų kainai.

Valstybės ir tikslinis finansavimas

Valstybės finasavimas

Valstybės studijų stipendija – tai valstybės skiriamas studijų finansavimas nevalstybinių universitetų studentams, kurį gali gauti baigusieji mokyklas geriausiais rezultatais. Studijų stipendijos dydis metams atitinka norminės vienerių metų studijų kainos dydį (2016 metų priėmimo metu jis yra 1271 Eur/metams nuolatinių studijų studentams, stojantiems į visas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, išskyrus Interneto inžinerijos studijų programą – 2248 Eur/metams nuolatinių studijų studentams). Jei aukštosios mokyklos nustatyta metinė studijų kaina yra didesnė už norminę studijų kainą, likusią studijų mokesčio dalį turės kompensuoti pats studentas.

Išsamesnė informacija apie valstybės studijų stipendijas

Studijų paskolos ir socialinės stipendijos

Informacija apie socialines  stipendijas:

Studentai gali naudotis Valstybinio studijų fondo teikiamomis stipendijomis ir valstybės paskolomis. Norėdami detaliau sužinoti apie Valstybinio studijų fondo teikiamas paslaugas kreipkitės el. paštu nuolatinis@ksu.lt, istestinis@ksu.lt arba tel. (+370 5) 213 5172.

Daugiau informacijos apie Valstybinio studijų fondo teikiamas socialines stipendijas galima rasti čia.

SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAMS SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI

Neįgaliųjų studentų rėmimas

Tikslinės išmokos neįgaliesiems studentams

Tikslinės išmokos neįgaliems  studentams

Tikslines išmokas (152 Eur. per mėnesį) turi teisę gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčių Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos):
  3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
  3.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje).
 4. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

 

Norėdami gauti tikslinę išmoką studentai Studijų plėtros skyriui skelbiamomis datomis (semestro pradžia) privalo pateikti:

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas, jei pasikeičia darbingumo lygis (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis) arba studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.